headerimg
justitia

U kunt bij ons terecht voor advies en bijstand in juridische procedures. Onze advocatenpraktijk spitst zich hoofdzakelijk toe op de volgende rechtsgebieden:

Contractenrecht

Onze werkzaamheden in het contractenrecht bestaan uit het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en contracten van uiteenlopende aard, doorgaans in het Nederlands of het Engels. Indien nodig voeren wij procedures over geschillen die voortvloeien uit contracten. Die contracten zien bijvoorbeeld op: samenwerking, joint venture, maatschap of vennootschap onder firma, afspraken tussen aandeelhouders, overnames (aandelen- en activatransacties), levering, inkoop, export of import, geldlening, huur, opdracht of lastgeving, distributie, franchise, agentuur of koop/aanneming.

Ondernemingsrecht

Binnen het ondernemingsrecht leveren wij expertise op het gebied van het vennootschapsrecht, fusies & overnames en bestuurdersaansprakelijkheid en adviseren wij u desgewenst over insolventievraagstukken.

Wij houden ons binnen het ondernemingsrecht bijvoorbeeld bezig met de volgende onderwerpen: oprichting, fusie en splitsing van vennootschappen, uitkoop en uitstoting van aandeelhouders, "207c-problematiek", taken, bevoegdheden en aansprakelijkheden van bestuurders en commissarissen, corporate governance, statuten, blokkeringsregelingen, vennootschappelijke besluitvorming, geschillenregeling, enquête, de positie van de minderheidsaandeelhouder, 50%-50% aandelenverhoudingen, groepsstructuren, concernrelaties, "403-aansprakelijkheid", ontbinding, liquidatie, ontvlechting en vereffening van rechtspersonen.

Energierecht

Met Anne Fenijn hebben wij ook een specialist op het gebied van het energierecht binnen kantoor. Binnen dit rechtsgebied kunt u bij ons terecht met al uw vragen over de diverse partijen op de energiemarkt (netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken, programma-verantwoordelijken en handelaren), over wet- en regelgeving (inclusief secundaire wetgeving, codes, geschilbeslechting), alsmede met al uw juridische vragen over recente ontwikkelingen als invoeding van Groen Gas, het nieuwe marktmodel en de komst van Slimme energiemeters. Wij hebben ons recentelijk onder andere beziggehouden met de contracten en algemene voorwaarden van netbeheerders, de tariefregulering, de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit, de invoeding van gas, het afsluitbeleid van netbeheerders en leveranciers, de aanbesteding van netcomponenten en de voorwaarden voor een goede werking van de energiemarkt (codes). Ook hebben wij ruime ervaring in het voeren van juridische procedures bij verschillende rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in (hoger) beroep. Wij staan u graag terzijde als advocaat of juridisch adviseur ad interim. 

Arbeidsrecht

In arbeidszaken staan wij zowel werkgevers als werknemers bij. Wij houden ons bijvoorbeeld bezig met het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, personeelsvoorwaarden, concurrentiebedingen, management-, detacherings- en beëindigingsovereenkomsten. Wij adviseren, onderhandelen en procederen in ontslag- en ontbindingsprocedures. Daarnaast adviseren wij over reorganisaties en de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames.

Aansprakelijkheidsrecht

De belangrijkste aansprakelijkheidsvraagstukken waar wij over adviseren betreffen contractuele aansprakelijkheid ("wanprestatie"), aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en beroepsaansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren.

De ervaring leert dat aansprakelijkheid in veel gevallen kan worden voorkomen door bijtijds een risicoanalyse uit te voeren. Wanneer de risico's goed in kaart gebracht zijn en de belangrijkste risico's verantwoord verzekerd zijn, kunt u zich als ondernemer weer richten op dat waar uw hart naar uitgaat: ondernemen. Mocht het dan toch nog gebeuren dat u een keer aansprakelijk wordt gesteld, dan staan wij u, al dan niet in overleg met uw verzekeraar, met raad en daad terzijde.

Vastgoed en huurrecht

Wij zijn veelvuldig betrokken bij vastgoedtransacties en bouwprojecten en adviseren de daarbij betrokken partijen, variërend van architecten en opdrachtgevers tot aannemers en omwonenden.

Naast bouwrechtelijke zaken behandelen wij huurzaken, met name in de horecabranche, maar ook daarbuiten. Door onze contacten met betrouwbare, deskundige makelaars kunnen wij u ook behulpzaam zijn indien u behoefte hebt aan een ander huur- of koopobject voor uw bedrijf.